Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti pažangaus ugdymo kontekste, pripažįstanti ugdytinio asmenybę, žadinanti jo kūrybines galias, skatinanti saviraišką, formuojanti žmogiškąsias vertybes ir tautinę savimonę. Ugdanti sutrikusios klausos vaikus, suteikiant  lygias galimybes būti pripažintiems, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti, pritaikyti savo gebėjimus bei integruotis visuomenėje. Užtikrinanti aukštą mokytojų profesinę kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę.

VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-33)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541)

PUB

VYKDOMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa

Programos tikslas – formuoti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį, tenkinti pažinimo poreikį, sudarant galimybes stebėti, tyrinėti, bandyti, mokytis atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Programos uždaviniai. Siektina, kad vaikas:

  •          norėtų pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, išsiaiškinti, kas ir kodėl vyksta;
  •          gebėtų kelti problemas, klausimus ir tyrinėjimo tikslus, mąstytų, samprotautų;
  •          skirtų medžiagų savybes ir būvius, nuosekliai atliktų technologinius procesus, numatytų (spėtų) laukiamus tyrinėjimo rezultatus, įvertintų juos;
  •          gebėtų nusakyti pasaulį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis bei pritaikytų savo žinias praktikoje.

        Programa vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų) pagal pažintinės veiklos tvarkaraštį. Pažinimo, stebėjimų, tyrinėjimų veiklos vykdomos eksperimentų kambarėlyje, lauke, virtualioje aplinkoje ir kt.

 

Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa

Programos tikslas – siekti smalsaus, aktyvaus aplinkos tyrinėjimo, žinių ir patirties įgijimo praktinėse veiklose, taikant STEAM metodą.

Programos uždaviniai. Siektina, kad vaikas:

  •            domėtųsi ir būtų linkęs tyrinėti jį supančią aplinką, taikydamas įvairius aplinkos pažinimo būdus (pojūčius, suvokimą, mąstymą, vaizduotę) bei priemones;
  •            išmoktų nuosekliai atlikti technologinius procesus, eksperimentuoti sudėtingesnėmis technikomis, naudoti išmaniąsias technologijas, spręsti problemas;
  •            siektų įsisąmoninti ir įprasminti savo patyrimą, ugdytųsi kritinį mąstymą, taupiai naudotų turimus išteklius.

           Programa vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų) pagal pažintinės veiklos tvarkaraštį. Pažinimo, stebėjimų, tyrinėjimų veiklos vykdomos eksperimentų kambarėlyje, lauke, išvykose, muziejuose, virtualioje aplinkoje ir kt.

 

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa
Programos tikslas – formuoti vaikų motyvaciją augti fiziškai aktyviam, stipriam ir sveikam.

Programos uždaviniai:
 ikimokyklinis amžius:
– sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, patirti džiaugsmą;
– padėti vaikui pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes;
– fizinį aktyvumą natūraliai sieti su protiniu ir dvasiniu ugdymu.     
priešmokyklinis amžius:
– skatinti vaikus prisiimti dalį atsakomybės už savo ir kito saugumą;
– supažindinti su netradicinio fizinio aktyvumo: ikimokyklinės jogos, aerobikos ir kt., pradmenimis;
puoselėti olimpines sporto vertybes.
Fizinė veikla planuojama pagal vaikų amžiaus grupes, sveikatos būklę ir išgales; užsiėmimai vyksta pogrupiais iki 10 vaikų.

DALYVAUJAMA  TARPTAUTINĖJE  PROGRAMOJE  „ZIPIO DRAUGAI“

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tarptautinę programą „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendina VšĮ „Vaiko labui“, ji yra pasirašiusi sutartį su Partnership for Children.
Lietuvoje ši programa vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Nuo programos Lietuvoje įgyvendinimo pradžios lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai aktyviai įsijungė į šios programos vykdymą. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Dalyvių nuomone, programa žymiai pagerino vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumažino elgesio problemas.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

DALYVAUJAMA SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ SUNKUMŲ ĮVEIKIMO GEBĖJIMUS UGDANČIOJE PROGRAMOJE „KIMOCHI“ „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška). Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.). „Kimoči“ žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/vaikai-mokosi-pazinti-jausmus-kimochi-ugdymo-programos-igyvendinimas/

ĮSTAIGOJE VYKDOMA
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

DALYVAUJAMA  PARAMOS PROGRAMOSE
Pienas vaikams
Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose