VYKDOMOS PROGRAMOS:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas” ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-33);
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541);
Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų programa   (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2022 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-48);
Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2022 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-48);
Neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2022 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-48);
 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

DALYVAUJAMA  TARPTAUTINĖJE  PROGRAMOJE  „ZIPIO DRAUGAI“

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tarptautinę programą „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendina VšĮ „Vaiko labui“, ji yra pasirašiusi sutartį su Partnership for Children.
Lietuvoje ši programa vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Nuo programos Lietuvoje įgyvendinimo pradžios lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai aktyviai įsijungė į šios programos vykdymą. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Dalyvių nuomone, programa žymiai pagerino vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumažino elgesio problemas.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

DALYVAUJAMA SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ SUNKUMŲ ĮVEIKIMO GEBĖJIMUS UGDANČIOJE PROGRAMOJE „KIMOCHI”

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška). Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.). „Kimoči“ žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/vaikai-mokosi-pazinti-jausmus-kimochi-ugdymo-programos-igyvendinimas/

ĮSTAIGOJE VYKDOMA
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
DALYVAUJAMA  PARAMOS PROGRAMOSE
Pienas vaikams
Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose
 

Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti pažangaus ugdymo kontekste, pripažįstanti ugdytinio asmenybę, žadinanti jo kūrybines galias, skatinanti saviraišką, formuojanti žmogiškąsias vertybes ir tautinę savimonę. Ugdanti sutrikusios klausos vaikus, suteikiant  lygias galimybes būti pripažintiems, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti, pritaikyti savo gebėjimus bei integruotis visuomenėje. Užtikrinanti aukštą mokytojų profesinę kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę.