Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti pažangaus ugdymo kontekste, pripažįstanti ugdytinio asmenybę, žadinanti jo kūrybines galias, skatinanti saviraišką, formuojanti žmogiškąsias vertybes ir tautinę savimonę. Ugdanti sutrikusios klausos vaikus, suteikiant  lygias galimybes būti pripažintiems, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti, pritaikyti savo gebėjimus bei integruotis visuomenėje. Užtikrinanti aukštą mokytojų profesinę kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę.

VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-33)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUSVAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779)

PUB

PUB priedas

VYKDOMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius-kūrybinius poreikius, siekti gilesnio dailės pažinimo, susipažįstant ir praktiškai prisiliečiant prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, piešimo, lipdymo. Programos uždaviniai:

ikimokyklinis amžius:

– sudaryti sąlygas eksperimentams su įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis;        

– skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

– išmokyti nuosekliai atlikti technologinius procesus, kad vaikai įgytų gebėjimų, padedančių atsirinkti darbo priemones, medžiagas, įsivertinti rezultatus;

–  skatinti supažindinti kitus su savo darbu.

Dailės veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo vaidybos gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – padėti vaikui įgyti vaidybos žinių ir įgūdžių, kuriais remdamasis vaikas saviraiškai suteiktų formą ir prasmę.

Programos uždaviniai:

ikimokyklinis amžius:

– padėti suprasti žaidimo, pasakos, eilėraščio siužetą ir jį improvizuoti, išgyventi kūrybos džiaugsmą;        

– skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

– supažindinti vaikus su tautos kultūros tradicijomis, teatro rūšimis, ugdyti kūrybos gebėjimus;

– plėsti vaiko teatrinės komunikacijos patirtį, ugdyti jo atsakomybę ir pagarbą žiūrovams;

– ugdyti gebėjimą reflektuoti savo kūrybą.

Vaidybinė veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

Programos tikslas – formuoti vaikų motyvaciją augti fiziškai aktyviam, stipriam ir sveikam.

Programos uždaviniai:

 ikimokyklinis amžius:

– sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, patirti džiaugsmą;

– padėti vaikui pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes;

– fizinį aktyvumą natūraliai sieti su protiniu ir dvasiniu ugdymu.     

priešmokyklinis amžius:

– skatinti vaikus prisiimti dalį atsakomybės už savo ir kito saugumą;

– supažindinti su netradicinio fizinio aktyvumo: ikimokyklinės jogos, aerobikos ir kt., pradmenimis;

puoselėti olimpines sporto vertybes.

Fizinė veikla planuojama pagal vaikų amžiaus grupes, sveikatos būklę ir išgales; užsiėmimai vyksta pogrupiais iki 10 vaikų.

DALYVAUJAMA  TARPTAUTINĖJE  PROGRAMOJE  „ZIPIO DRAUGAI“

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tarptautinę programą „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendina VšĮ „Vaiko labui“, ji yra pasirašiusi sutartį su Partnership for Children.
Lietuvoje ši programa vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Nuo programos Lietuvoje įgyvendinimo pradžios lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai aktyviai įsijungė į šios programos vykdymą. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Dalyvių nuomone, programa žymiai pagerino vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumažino elgesio problemas.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

DALYVAUJAMA SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ SUNKUMŲ ĮVEIKIMO GEBĖJIMUS UGDANČIOJE PROGRAMOJE „KIMOCHI“ „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška). Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.). „Kimoči“ žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/vaikai-mokosi-pazinti-jausmus-kimochi-ugdymo-programos-igyvendinimas/

ĮSTAIGOJE VYKDOMA

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Projektai                   

Būsiu mokiniu (ilgalaikis su „Smeltės“ progimnazija)
Tėvelių dienos darželyje (priešmokyklinukų)
Tikėjimo takeliu (priešmokyklinukų)
Šventa duonelė ant mūsų stalo (su l.-d. „Pumpurėlis“)
Sukasi draugystės ratelis (ankstyvojo amžiaus)
Ugdomės(e) bendradarbiaudami (kartu su Litorinos mokykla) ir kt.

Teminės savaitės

Mes – Lietuvos vaikai (Kovo 11-osios 30-mečiui)
Aš draugiškas dantukams
Draugystės savaitė
Europos šalys. Knygutės nuotykiai
Savaitė BE PATYČIŲ
Teatro savaitė

Pirminės prvencijos priemonės
Rytinės mankštos
Sveikatos saugojimo paskaitos grupėse
Judėjimo ir sveikatingumo dienos
Būk matomas ir saugus kelyje (akcija)
Tolerancijos dienos paminėjimas
Sportiniai renginiai

DALYVAUJAMA  PARAMOS PROGRAMOSE

Pienas vaikams

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose