Siekiant įgyvendinti iškeltus įstaigos tobulinimo uždavinius, padėti įstaigai susikurti suderintą, nuoseklų ir lankstų įstaigos veiklos planą, kiekvienais metais ar mokslo metais vykdomas „platusis“ ir (arba) „giluminis“ auditas. „Platusis“ auditas – šešių mokyklos veiklos sričių problemų analizė, kuria pagal keturių lygių skalę, remiantis individualia patirtimi bei nuomone, įvertinamas kiekvienas veiklos rodiklis bei pagalbinis rodiklis. Įvertinimą vykdo mokyklos bendruomenė.

„Giluminis“ auditas – išsami pasirinktos srities ar rodiklio (pagalbinio rodiklio) problemos giluminė analizė, kuria, remiantis patikimais, įvairių duomenų rinkimo ir analizės metodais gautais duomenimis, įvertinami mokyklos veiklos rodikliai bei pagalbiniai rodikliai (4 veiklos kokybės lygiai didėjančia tvarka).

Vidaus audito vykdymas įstaigoje

Vidaus audito vykdymui įstaigoje sudaroma Vidaus audito koordinavimo grupė.

2015 m.

„Plačiojo“ audito rezultatai:

Geriausiai įvertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.5.Tradicijos;

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymo(si) poreikiams ir interesams;

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams;

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;

6.2.3. Strateginio plano ir metinio veiklos plano veiksmingumas;

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

Silpniau įvertinti veiklos rodikliai:

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje;

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

5.3.1. Finansavimas;

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas.

„Giluminio“ audito įsivertintas rodiklis – 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant – 3-ias veiklos kokybės lygis.

2016 m.

 „Giluminio“ audito įsivertintas rodiklis – 5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas – 3-ias veiklos kokybės lygis.

„Plačiojo“ audito rezultatai:

Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika 

1.1.5. Tradicijos

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje

4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams

5.4.2. Patalpų naudojimas

Silpniau įvertinti veiklos rodikliai:

1.1.3. IUM mikroklimatas

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

1.3.3. Atvirumas pokyčiams 

2016-2017 m. m. įstaigos „giluminiam“ auditui pasirinktas veiklos rodiklis – 1.3.3. Atvirumas pokyčiams

2017 m.

2017 m. „Giluminio“ audito įsivertintas rodiklis – 1.3.3. Atvirumas pokyčiams – 4-as veiklos kokybės lygis

„Plačiojo“ audito rezultatai:

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams.

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams.

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams.

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose.

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose.

Silpniau vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.1. Vaikų kultūra.

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas.

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje.

3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais

2018 m. „Giluminiam“ auditui įsivertinti pasirinktas veiklos rodiklis – 1.1.1.  Vaikų kultūra.

2018 m.

2018 m. „Gluminio“ audito įsivertintas rodiklis – 1.1.1. Vaikų kultūra – 3-as veiklos kokybės lygis.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika

1.1.5. Tradicijos

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje

5.2.2. Ugdymą (si) skatinanti aplinka

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija

Silpniau vertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė

1.3.3. Atvirumas pokyčiams

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

2019 m. „Giluminiam“ auditui įsivertinti pasirinktas rodiklis – 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje

2019 m.GILUMINIO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF

2020 m.GILUMINIO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF

2021 m. PLAČIOJO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF