Siekiant įgyvendinti iškeltus įstaigos tobulinimo uždavinius, padėti įstaigai susikurti suderintą, nuoseklų ir lankstų įstaigos veiklos planą, kiekvienais metais ar mokslo metais vykdomas „platusis“ ir (arba) „giluminis“ auditas. „Platusis“ auditas – šešių mokyklos veiklos sričių problemų analizė, kuria pagal keturių lygių skalę, remiantis individualia patirtimi bei nuomone, įvertinamas kiekvienas veiklos rodiklis bei pagalbinis rodiklis. Įvertinimą vykdo mokyklos bendruomenė.
„Giluminis“ auditas – išsami pasirinktos srities ar rodiklio (pagalbinio rodiklio) problemos giluminė analizė, kuria, remiantis patikimais, įvairių duomenų rinkimo ir analizės metodais gautais duomenimis, įvertinami mokyklos veiklos rodikliai bei pagalbiniai rodikliai (4 veiklos kokybės lygiai didėjančia tvarka).
Vidaus audito vykdymas įstaigoje
Vidaus audito vykdymui įstaigoje sudaroma Vidaus audito koordinavimo grupė.
2019 m.GILUMINIO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF
2020 m.GILUMINIO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF
2021 m. PLAČIOJO AUDITO ATASKAITA parsisiųsti PDF
2022 m. VISUMINIO KOKYBĖS VERTINIMO ATASKAITA parsisiųsti PDF