LOGOPEDĖ AISTĖ GABRYTĖ  el.p. aiste.gabryte@gmail.com
Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” logopedo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
SURDOPEDAGOGĖ NIJOLĖ ŠEPELIOVIENĖ el.p. nijole0322@gmail.com
Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” surdopedagogo tikslas – pagalbos teikimas klausos sutrikimų turintiems vaikams.
Logopedo ir surdopedagogo veiklos kryptys
1. Tiriamoji – vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimų, išaiškinimas; vaikų, turinčių klausos sutrikimų, galimybių įvertinimas
2. Ugdymo – vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimas; klausos sutrikimų turintiems vaikams individualizuotų programų sudarymas
3. Konsultavimo:
– tėvų konsultavimas ir metodinių rekomendacijų teikimas;
– mokytojų, kurių grupėse ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų/klausos sutrikimų,  konsultavimas ir rekomendacijų teikimas.
4. Organizacinė:
– logopedinės, surdopedagoginės veiklos planavimas, organizavimas, analizavimas ir koordinavimas;
– bendradarbiavimas su lopšelio-darželio mokytojais, dalyvavimas įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, esant reikalui, bendradarbiavimas su kitų institucijų specialistais;
– kvalifikacijos kėlimas;
– švietėjiškos veiklos vykdymas.
Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pagrandukas” laisvu nuo ugdymo laiku vyksta papildoma  veikla: Bricks4kidz (Lego), šokių mokyklos „Žingsnis” užsiėmimai.