LOGOPEDĖS:

AISTĖ GABRYTĖ  el.p. aiste.gabryte@gmail.com

Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” logopedo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

SURDOPEDAGOGĖ:

NIJOLĖ ŠEPELIOVIENĖ

el.p. nijole0322@gmail.com

Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” surdopedagogo tikslas – pagalbos teikimas klausos sutrikimų turintiems vaikams.

Logopedo ir surdopedagogo veiklos kryptys

1. Tiriamoji – vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimų, išaiškinimas; vaikų, turinčių klausos sutrikimų, galimybių įvertinimas

2. Ugdymo – vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimas; klausos sutrikimų turintiems vaikams individualizuotų programų sudarymas

3. Konsultavimo:

– tėvų konsultavimas ir metodinių rekomendacijų teikimas;

– mokytojų, kurių grupėse ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų/klausos sutrikimų,  konsultavimas ir rekomendacijų teikimas.

4. Organizacinė:

– logopedinės, surdopedagoginės veiklos planavimas, organizavimas, analizavimas ir koordinavimas;

– bendradarbiavimas su lopšelio-darželio mokytojais, dalyvavimas įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, esant reikalui, bendradarbiavimas su kitų institucijų specialistais;

– kvalifikacijos kėlimas;

– švietėjiškos veiklos vykdymas.