KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žardininkų  g. 10, LT-94235 Klaipėda, tel. (8 46) 346117. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190435462.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės, vadybinių funkcijų pasiskirstymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pageidautina pedagoginį);
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukto pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje stažą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Power Point“;
 • išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Dokumentų rengimo taisyklės ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą ir atnaujinimą;
 • organizuoja metinio įstaigos ugdomosios veiklos plano rengimą ir rengia veiklos įgyvendinimo ataskaitą;
 • koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • organizuoja specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą bei individualių ugdymo(si) programų rengimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, tobulina vaikų veiklos ir pasiekimų vertinimo sistemą;
 • teikia metodinę pagalbą pedagoginiams darbuotojams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai);
 • inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų diegimą;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • personalo valdymo informacinėje sistemoje sudaro pedagogų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja, organizuoja reikalingų priemonių įsigijimą, vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;
 • pagal kompetenciją rengia įstaigos dokumentų projektus dokumentų valdymo sistemoje „ Avilys“;
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.


Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo patirtis su Mokinių ir Pedagogų registrais);
 • žinoti pedagoginio darbo ypatumus, (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas).


Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).


Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2022-07-18).

Konkursas numatomas 2022-07-28.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Vaida Razmienė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. 862886537, el. paštas pagrandukas.sekretore@gmail.com

Informacija paskelbta 2022-07-01.

 

LAISVOS VIETOS DARŽELYJE

Darželio gr. 3-4 m. (2019 m. gimimo) – 6 laisvos vietos;

Darželio gr. 4-5 m. (2018 m. gimimo) – 1 laisva vieta;