KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius

PAŽYMA

DĖL SURDOPEDAGOGO PAGALBOS LOPŠELYJE–DARŽELYJE „PAGRANDUKAS“ VERTINIMO

2010 m. liepos 1 d. Nr. ŠV2-150

Klaipėda

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ŠV1-292 „Dėl surdopedagoginės pagalbos teikimo lopšelyje – darželyje „Pagrandukas“ vertinimo“, š.m. birželio 3 d. buvo vertinama surdopedagoginės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“.

Tikrinimo metu analizuota veiklos programa, veiklą reglamentuojantys dokumentai, kalbėtasi su vadovais, surdopedagogu.

1.Įstaigos surdopedagogo darbo organizavimas su klausos negalią turinčiais ugdytiniais:

1.1. veiklos planavimas.

Lopšelyje – darželyje „Pagrandukas“ dirba surdopedagogė Jolanta Bručiauskienė, kuri savo veiklą planuoja ruošdama veiklos programą (patvirtinta direktoriaus 2010-01-19 įsakymu Nr. V-44), ugdymo programą (patvirtinta direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr.V6-1). Taip pat parengtos veiklos ataskaita, individualios, pogrupinės ugdymo programos. Pildomas logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo dienynas.

Įstaigos surdopedagogas už savo veiklą atsiskaito mokyklos vadovui, mokytojų tarybai bei specialiojo ugdymo komisijos nariams.

1.2. veiklos organizavimas.

Lopšelyje–darželyje „Pagrandukas“ surdopedagogas dirba kabinete pagal direktoriaus tvirtintą tvarkaraštį.

Surdopedagogo veiklos funkcijos apibrėžtos pareigybės aprašyme. Pareigybė patvirtinta direktoriaus įsakymu, surdopedagogas supažindintas pasirašytinai.

1.3.veiklos koordinavimas.

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ surdopedagogo veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1.4. veiklos priežiūra.

Lopšelyje–darželyje „Pagrandukas“ pareigybės aprašymuose numatytas terminas, kada ir kur surdopedagogas atsiskaito už darbo rezultatus. Lopšelio-darželio 2010 m. veiklos programoje numatyta surdopedagogo atsiskaitymas ir direkciniuose tarybos posėdžiuose. Priežiūra vykdoma analizuojant dokumentus, individualių pokalbių, mokytojų tarybos posėdžių metu.

2. Sąlygų sudarymas paslaugų teikimui.

Lopšelyje–darželyje „Pagrandukas“ sudarytos sąlygos pagalbos klausos negalią turintiems vaikams teikimui, įrengtas atskiras kabinetas.

3. Veiklos vykdymas:

3.1. specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas:

Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu. Vaikai priimami su audiologo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis, taip pat pirminį įvertinimą atlieka įstaigos specialiojo ugdymo komisija (toliau-SUK).

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ SUK patvirtinta direktoriaus 2009-10-13 įsakymu Nr. V-22, sudaryta iš penkių narių. SUK veiklos programa patvirtinta 2010-01-19 įsakymu Nr. V-44. SUK už savo veiklą atsiskaito įstaigos tarybos posėdžiuose bei įstaigos vadovui.

SUK dirba pagal veiklos planą, turi sutrikusios klausos vaikų sąrašus, pasitarimų protokolus, tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimus.

3.1.1. spec. poreikių turinčių vaikų poreikių įvertinimas.

Surdopedagogas teikia pagalbą 8 vaikams, turintiems klausos sutrikimų. Įstaigos surdopedagogas analizuoja specialiųjų poreikių vaikų klausos įvertinimo dokumentus, tiria ir įvertina regimojo, girdimojo suvokimo, tarties ir žodinės kalbos įgūdžius.

3.1.2. rekomendacijų parengimas.

Surdopedagogas sudaro individualias, pogrupines specialiųjų poreikių vaikų sutrikusių funkcijų lavinimo programas, rengia individualias, pogrupines ugdomąsias-korekcines pratybas. Ruošia veiklos ataskaitą, dalyvauja SUK veikloje, yra šios komisijos pirmininkas. Surdopedagogas konsultuoja, teikia metodinę pagalbą pedagogams. Specialistas padeda vaikams tinkamai naudotis garsą stiprinančia kompensacine technika. Rengia, pritaiko specialiąsias klausos ir komunikavimo ugdymo didaktines ir metodines priemones.

3.1.3. pagalbos spec. poreikių turinčių vaikų tėvams teikimas.

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ surdopedagogas nuolat bendrauja su vaikų tėvais. Tėvams (globėjams, rūpintojams), ugdantiems sutrikusios klausos vaikus, nuolat teikiama metodinė pagalba, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų naujai atėjusių vaikų tėvai pusę metų kartu su vaiku dalyvauja surdopedagogo užsiėmimuose. Esant galimybei tėvai kviečiami dalyvauti užsiėmimuose nuolat.

3.1.4. teikiamos pagalbos efektyvumas.

Galima daryti prielaidą, kad surdopedagogas įstaigoje dirba efektyviai. Surdopedagogas rengia darbo dokumentus, tėvų (globėjų, rūpintojų) skundų negauta.

Išvados.

1. Lopšelyje–darželyje „Pagrandukas“ surdopedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-838.

2. Surdopedagogo pareigybės aprašymas atitinka mokyklos surdopedagogo pavyzdinį pareigybės aprašymą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1926.

3. Surdopedagogo išsilavinimas atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

4. Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos integruotai ugdyti kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius ikimokyklinio amžiaus vaikus.

5. Specialiojo ugdymo komisija įstaigoje turi veiklos planą, specialiųjų poreikių vaikų sąrašus, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų sąrašus, pasitarimų protokolus, tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimus.

6. Teikiama metodinė pagalba kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ikimokyklinio amžiaus vaikų turintiems tėvams.

Rekomendacijos.

1.Specialiojo ugdymo komisijai nerekomenduojama sutrikusios klausos vaikams pakartotinai atlikti pradinį įvertinimą.

2. Surdopedagogui pasidalinti patirtimi integruotai dirbant su klausos negalią turinčiais vaikais.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Dragašienė