Klaipėdos lopšelyje–darželyje „Pagrandukas“ ugdomi vaikai nuo 2-ejų iki 7-erių metų. Grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius: 2 – 3 m.; 3 – 6 m.; 6 – 7 m. Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra 10 grupių. Ugdymo modelis – 10,5 valandos, t.y. įstaiga dirba nuo 7.30 iki 18.00 valandos. Teikiama specialiųjų pedagogų (logopedo, surdopedagogo) pagalba. Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ yra ugdomi ir sutrikusios klausos vaikai (kurtieji, neprigirdintieji bei kochlearinių implantų naudotojai). Jie yra integruojami į bendrąsias grupes, suteikiant lygias galimybes būti pripažintiems, pritaikyti savo gebėjimus ir tobulėti. Sutrikusios klausos ugdytiniams teikiama kvalifikuota ugdomoji korekcinė surdopedagogo pagalba.