Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“

Biudžetinė įstaiga,  Žardininkų g. 10,  LT- 94235  Klaipėda, tel. (8 46) 346117, 869919145, el. p. info@pagrandukasklp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190435462
AB Šiaulių bankas a. s. LT07 7180 5000 0114 2988

A- A A+

Siekiant įgyvendinti iškeltus įstaigos tobulinimo uždavinius, padėti įstaigai susikurti suderintą, nuoseklų ir lankstų įstaigos veiklos planą, kiekvienais metais ar mokslo metais vykdomas "platusis" ir (arba) "giluminis" auditas. "Platusis" auditas - šešių mokyklos veiklos sričių problemų analizė, kuria pagal keturių lygių skalę, remiantis individualia patirtimi bei nuomone, įvertinamas kiekvienas veiklos rodiklis bei pagalbinis rodiklis. Įvertinimą vykdo mokyklos bendruomenė.

"Giluminis" auditas - išsami pasirinktos srities ar rodiklio (pagalbinio rodiklio) problemos giluminė analizė, kuria, remiantis patikimais, įvairių duomenų rinkimo ir analizės metodais gautais duomenimis, įvertinami mokyklos veiklos rodikliai bei pagalbiniai rodikliai (4 veiklos kokybės lygiai didėjančia tvarka).

Vidaus audito vykdymas įstaigoje

Vidaus audito vykdymui įstaigoje sudaroma Vidaus audito koordinavimo grupė.

2015 m.

"Plačiojo" audito rezultatai:

Geriausiai įvertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.5.Tradicijos;

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymo(si) poreikiams ir interesams;

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams;

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;

6.2.3. Strateginio plano ir metinio veiklos plano veiksmingumas;

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

 

Silpniau įvertinti veiklos rodikliai:

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje;

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

5.3.1. Finansavimas;

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas.

 

"Giluminio" audito įsivertintas rodiklis - 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant - 3-ias veiklos kokybės lygis.

2016 m.

 "Giluminio" audito įsivertintas rodiklis - 5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas - 3-ias veiklos kokybės lygis.

"Plačiojo" audito rezultatai:

Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika 

1.1.5. Tradicijos

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje

4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams

5.4.2. Patalpų naudojimas

Silpniau įvertinti veiklos rodikliai:

      1.1.3. IUM mikroklimatas

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

1.3.3. Atvirumas pokyčiams 

2016-2017 m. m. įstaigos "giluminiam" auditui pasirinktas veiklos rodiklis - 1.3.3. Atvirumas pokyčiams

2017 m.

 2017 m. "Giluminio" audito įsivertintas rodiklis - 1.3.3. Atvirumas pokyčiams - 4-as veiklos kokybės lygis

"Plačiojo" audito rezultatai:

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

 2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams.

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams.

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams.

 4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose.

 4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose.

 Silpniau vertinami šie veiklos rodikliai:

 1.1.1. Vaikų kultūra.

 1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas.

 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje.

 3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.

 3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais

2018 m. "Giluminiam" auditui įsivertinti pasirinktas veiklos rodiklis - 1.1.1.  Vaikų kultūra.

2018 m.

2018 m. "Gluminio" audito įsivertintas rodiklis - 1.1.1. Vaikų kultūra - 3-as veiklos kokybės lygis.

 Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika

1.1.5. Tradicijos

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje

5.2.2. Ugdymą (si) skatinanti aplinka

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija

Silpniau vertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė

1.3.3. Atvirumas pokyčiams

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

2019 m. "Giluminiam" auditui įsivertinti pasirinktas rodiklis - 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje

2019 m.

Įsivertinimo sritis:       5. Ištekliai.

Įsivertinimo rodikliai: 5.2. Materialinė aplinka. 5.2.1. „Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje“,

   5.2.2. „Ugdymą (si) skatinanti aplinka“.

Įsivertinimo tikslai:

1.      Išskirti pasirinkto rodiklio stipriuosius ir tobulintinus aspektus.

2.      Informuoti įstaigos bendruomenę apie gautus rezultatus ir numatytus tobulinimosi žingsnius.

Įsivertinimo laikas: 2019 m. vasario-gegužės mėn.

Išvados ir tobulinimosi žingsniai:

1.         Atlikdama giluminį auditą VAK grupė nustatė, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ materialinė aplinka atitinka vaikų ugdymo(si) poreikius.  Anketų atsakymai leidžia konstatuoti, kad mokytojai įžvelgia dar galimų rezervų ugdomosios aplinkos ir erdvių gerinimui: lauko aikštynai ir erdvės galėtų pasipildyti priemonėmis laipiojimui, šokinėjimui, kabėjimui ant rankų, pusiausvyrai lavinti, šaškių stalu, išpaišytų žaidimų („klasės“, “labirintas“) formomis, kupolais, palapinėmis vasaros laikotarpiu ir pan.

2.    Grupių erdves papildyti pačių pagamintomis ar įsigytomis priemonėmis  vaikų pojūčiams lavinti (pvz. „Pojūčių kampelis, „Pojūčių lenta“, „Pojūčių laboratorija“, „Pojūčių takas“ ir pan.).

3.         Siūloma kūrybiškiau išnaudoti esamas įstaigoje erdves vaikų poreikiams tenkinti ir edukaciniams užsiėmimams vesti, pvz.: koridoriuose, galerijoje, laiptinėse, kieme ir pan..

4.         Atliepiant vaikų poreikius, peržiūrėti grupės erdves ir pertvarkyti kūrybiškiau, įdomiau ir patraukliau (galbūt laikinai atsisakant kai kurių priemonių, daiktų, kitoje vietoje patalpinant priemones, papildant netikėtais sprendimais ir pan.).

5.    Ugdytojams tobulinti socialinę emocinę kompetencijas, taikyti patrauklius metodus ir būdus ugdymo procese.

6.    Perspektyvoje įsirengti tyrinėjimų-pojūčių kambarėlį, kuriame būtų priemonių tyrinėjimams, eksperimentams, pažintinei veiklai bei interaktyvių priemonių.

7.    Planuoti galimybę įkurti mokytojų kambarį.

8.    Būti atsakingiems ir budriems dėl  įstaigos aplinkos būklės. Laiku pranešti apie galimus pavojus vaiko, darbuotojų ir kitų aplinkinių sveikatai.

9.    Atnaujinti sporto salę, meno kambarėlį, kiemo aplinką.

10.    Įgyvendinat numatytus tobulinimosi žingsnius siūloma glaudžiai bendradarbiauti  su įstaigos ugdytinių tėveliais, Įstaigos taryba, Tėvų taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybe.

Galutinė išvada: rodikliai 5.2.1. „Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje“ ir 5.2.2. „Ugdymą (si) skatinanti aplinka“ įvertintos 3-iame lygyje, t. y. gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų.

 

Susisiekite su mumis

Sklandžiam svetainės veikimui ir Jūsų naršymo patirties gerinimui naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu