Klaipėdos lopšelis-darželis "Pagrandukas"

Biudžetinė įstaiga,  Žardininkų g. 10,  LT- 94235  Klaipėda, tel. (8 46) 346117,
faks. (8 46) 346117, el. p. info@pagrandukasklp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190435462
AB Šiaulių bankas a. s. LT07 7180 5000 0114 2988

A- A A+

     Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
     Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti pažangaus ugdymo kontekste, pripažįstanti ugdytinio asmenybę, žadinanti jo kūrybines galias, skatinanti saviraišką, formuojanti žmogiškąsias vertybes ir tautinę savimonę. Ugdanti sutrikusios klausos vaikus, suteikiant  lygias galimybes būti pripažintiems, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti, pritaikyti savo gebėjimus bei integruotis visuomenėje. Užtikrinanti aukštą mokytojų profesinę kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę.
   
VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

Klaipėdos lopšelio-darželio "Pagrandukas" ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-33)

ikimok pasiek. apras

ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779)

PUBP           PUBPpriedas

Surdopedagogo pagalbos teikimo integruotai ugdant sutrikusios klausos vaikus programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. Nr. V6-1)

VYKDOMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius-kūrybinius poreikius, siekti gilesnio dailės pažinimo, susipažįstant ir praktiškai prisiliečiant prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, piešimo, lipdymo. Programos uždaviniai:

ikimokyklinis amžius:

- sudaryti sąlygas eksperimentams su įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis;        

- skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

- išmokyti nuosekliai atlikti technologinius procesus, kad vaikai įgytų gebėjimų, padedančių atsirinkti darbo priemones, medžiagas, įsivertinti rezultatus;

-  skatinti supažindinti kitus su savo darbu.

Dailės veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo vaidybos gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – padėti vaikui įgyti vaidybos žinių ir įgūdžių, kuriais remdamasis vaikas saviraiškai suteiktų formą ir prasmę.

Programos uždaviniai:

 ikimokyklinis amžius:

- padėti suprasti žaidimo, pasakos, eilėraščio siužetą ir jį improvizuoti, išgyventi kūrybos džiaugsmą;        

- skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

- supažindinti vaikus su tautos kultūros tradicijomis, teatro rūšimis, ugdyti kūrybos gebėjimus;

- plėsti vaiko teatrinės komunikacijos patirtį, ugdyti jo atsakomybę ir pagarbą žiūrovams;

- ugdyti gebėjimą reflektuoti savo kūrybą.

Vaidybinė veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.


Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

Programos tikslas - formuoti vaikų motyvaciją augti fiziškai aktyviam, stipriam ir sveikam.

Programos uždaviniai:

 ikimokyklinis amžius:

- sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, patirti džiaugsmą;

- padėti vaikui pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes;

- fizinį aktyvumą natūraliai sieti su protiniu ir dvasiniu ugdymu.     

priešmokyklinis amžius:

- skatinti vaikus prisiimti dalį atsakomybės už savo ir kito saugumą;

- supažindinti su netradicinio fizinio aktyvumo: ikimokyklinės jogos, aerobikos ir kt., pradmenimis;

- puoselėti olimpines sporto vertybes.

Fizinė veikla planuojama pagal vaikų amžiaus grupes, sveikatos būklę ir išgales; užsiėmimai vyksta pogrupiais iki 10 vaikų.


DALYVAUJAMA  TARPTAUTINĖJE  PROGRAMOJE  „ZIPIO DRAUGAI“

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tarptautinę programą „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendina VšĮ „Vaiko labui“, ji yra pasirašiusi sutartį su Partnership for Children.
Lietuvoje ši programa vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Nuo programos Lietuvoje įgyvendinimo pradžios lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai aktyviai įsijungė į šios programos vykdymą. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Dalyvių nuomone, programa žymiai pagerino vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumažino elgesio problemas.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

DALYVAUJAMA TARPTAUTINĖJE PROGRAMOJE "SKAITANTYS DARŽELIAI"

Iniciatyva VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS (sutr. – VLSV) įgyvendina dvi pagrindines edukacines programas – Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos. Tai ilgalaikės programos, kurios propaguoja skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant. Vadovaujamasi nuostata, jog niekas negimsta skaitytojas – jį reikia ugdyti kasdien nuo pat vaikystės. Kita vertus, vaikai mokosi mėgdžiodami suaugusiuosius, tad rodydami skaitymo pavyzdį, suaugę tinkamai ugdys būsimą skaitytoją ir visavertį jauną žmogų. Palaikydami skaitymą namuose, darželiai ir mokyklos turi sudaryti sąlygas, kad vaikams būtų skaitoma kiekvieną dieną. Skaitymas balsu vaikams ugdymo įstaigoje ženkliai prisideda prie jos šviečiamosios misijos!

Programų esmė kasdienio skaitymo balsu metodo taikymas mokyklose ir darželiuose bent 20 minučių per dieną, siekiant ugdyti protingus ir emociškai sveikus vaikus. Kasdienis skaitymas mokiniams / darželinukams – pigiausias būdas kelti edukacijos, kultūros, socialinių įgūdžių lygį ugdymo įstaigoje. Kas dieną garsiai skaitydami vaikui, auginame žmogų, turintį plačių žinių ir vaizduotę, gebantį mąstyti ir skirti gėrį nuo blogio.

 

DALYVAUJAMA  PARAMOS PROGRAMOSE
Pienas vaikams
Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

ĮSTAIGOJE VYKDOMI

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Projektai                   

Augu su knyga (ilgalaikis)
Būsiu mokiniu (ilgalaikis)
Klaipėda - neužšąlantis uostas
Būsimasis priešmokyklinukas
Sliekas
Smagiausi žiemos momentai (ankstyvasis amžius)
Ugdomės(e) bendradarbiaudami (kartu su Litorinos mokykla) ir kt.

Teminės savaitės

Būsiu švarus, būsiu sveikas
Stok, moliūge, į ratelį
Žalių daigelių karuselė
Keliaukime į Sveikatos šalį
Savaitė BE PATYČIŲ
Pagrandukas ir knyga
Teatro savaitė

Pirminės prvencijos priemonės

Rytinės mankštos
Sveikatos saugojimo paskaitos grupėse
Būk matomas ir saugus kelyje (akcija)
Tolerancijos dienos paminėjimas
Vaikų fizinio pajėgumo tyrimas
Sportiniai renginiai

                                                          PATVIRTINTA

                                                                                         Klaipėdoslopšelio-darželio "Pagrandukas"

                                                                                          direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-97

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO-MENINIO PROJEKTO

„100 MENINIŲ DARBELIŲ TAU, GIMTA ŠALELE“

 

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Respublikinis kūrybinis-meninis projektas „100 meninių darbelių Tau, gimta šalele“ (toliau – projektas) skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

 2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė (onutepucinskiene@gmail.com), direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dirmeikienė (rasa.dirmeikiene@pagrandukasklp.lt). Telefonas pasiteiravimui (8 46) 346117.

 3. Projekto organizatoriai numato projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, apdovanojimus.

 4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ internetinėje svetainėje http://pagrandukasklp.lt

   

I. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 1. Aktualumas. 2018 metais Lietuva minės atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Tai tik dalelė mūsų istorijos, tačiau nepaprastai svarbi. 1918 metais pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas yra milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybę už savo valstybės ateitį, laimėjimas. Tai laimėjimas žmonių, kurių dėka šiandien galime jaustis laisvi ir nevaržomi, dalytis savo kūryba ir pasiekimais. Šiandien Lietuva – atvirų, kūrybingų ir atsakingų žmonių šalis. Šimtmečius buvome ir esame įkvėpti ateities, todėl švęsdami modernios valstybės šimtmetį savo kūrybiniais darbais sieksime ugdyti vaikuose pilietinę atsakomybę, skatinsime domėtis tautine istorija, kultūriniu paveldu, formuosime modernios bei kūrybingos visuomenės pagrindus. Šis projektas ir bus skirtas darželių bendruomenėms, jų kūrybinių idėjų sklaidai.

 2. Projekto tikslas -  siekti, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, sukurdami 100 kūrybinių darbelių.

 3. Uždaviniai:

  kurdami darbelius vaikai:

  1. giliau susipažins su  tautiniu paveldu, tradiciniais amatais, atliks praktinių darbelių bandydami įvairias technikas, taikydami baltiškąją simboliką, ornamentiką, įvairią gamtinę medžiagą.

  2. patirs bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybinės raiškos, naujų atradimų džiaugsmą, ugdysis dorines nuostatas, elgesio kultūrą.

  3. pagilins muzikines žinias, išmokdami naujų liaudies dainelių, žaidimų, žodinės tautosakos, pajus pasididžiavimą savo tapatybe, Lietuvos valstybe, kultūra, tradicijomis.

                               III. DALYVIAI

 1. Klaipėdos lopšeliai-darželiai: „Pagrandukas“ (meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Asta Srėbalienė), „Volungėlė“ (meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, auklėtojos Vaiva Bumblauskienė, Vilma Gedminienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė), „Papartėlis“ (meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Jūratė Minkevičiūtė), „Pumpurėlis“ (meninio ugdymo mokytoja Aušra Celedinienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Lijana Račkienė), Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (meninio ugdymo pedagogė Roma Skirmontienė, dailės pedagogė Esmeralda Butaitė),  Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“ (meninio ugdymo (muzika) pedagogė Virginija Grigaitienė, meninio ugdymo (dailė) pedagogė Aušra Šuliokienė, auklėtojos Aušra Petkevičienė, Ina Andriulienė).

   

  IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR EIGA

   

 2. Projektas vyks nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

         Projekto vykdymo planas: 

KŪRYBINĖS -EDUKACINĖS VEIKLOS

 

VYKDYMO LAIKAS

VIETA IR DALYVIAI

Vaikai susipažins su baltų simbolika, ženklais (apžiūrės darželio interjere matomus ženklus, stebės vaikams paruoštas iliustracijas su ženklais ir pan.), pasidalinę į dvi grupes molio ir šiaudų kamarėlėse lipdys iš molio, klijuos iš šiaudų darbelius su baltų simbolika. Po to susirinks į muzikos salę, į ženklų (žemė, vanduo, ugnis ir dangaus kūnai) viktoriną, dainuos ir šoks pagal liaudiškos muzikos įrašus

Sausio mėn.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“. Dalyvaus po 6 vaikus iš l.-d. „Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“

Vaikai gamins žvakutes. Bus suorganizuota edukacinė valandėlė apie bites, bičių vašką, jo panaudojimą buityje. Kiekvienas vaikas pasigamins vaško žvakutę, ją papuoš. Žais liaudies žaidimus, dainuos, rungtyniaus

Vasario mėn.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“.

Dalyvaus po 6 vaikus iš l.-d. „Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“

Vaikai kurs paveikslėlius iš gamtinės medžiagos, džiovintų augalų, sėklyčių, šakelių ir kt. Vaikai susipažins su liaudies dainose apdainuojamais augalais, gėlėmis, medžiais ir  mėgins kurti iš jų mozaikas, paveikslus

Kovo mėn.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“.

Dalyvaus po 6 vaikus iš l.-d. „Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“

Vaikai aplikuos atvirukus tema „Mano širdelėje -Lietuva“. Visi kartu dainuos, žais liaudies žaidimus

Balandžio mėn.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“.

Dalyvaus po 6 vaikus iš l.-d. „Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“

Finalinis renginys. Bus surengta kūrybinėse-edukacinėse veiklose vaikų sukurtų 100 meninių darbelių paroda. Lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaikai pademonstruos meninio ugdymo mokytojos Rūtos Budinavičienės sukurtus rūbus, puoštus baltų ornamentika.  Visi kartu vaikai padainuos, pažais, pasigrožės vieni kitų kūryba, pasidžiaugs draugyste ir tuo, kad gyvena nuostabioje šalyje - Lietuvoje

Balandžio mėn.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“. Dalyviai: l.-d. „Pumpurėlis“, „Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“

Vaikai kurs meninius darbelius naudodami lietuvių liaudies meno ornamentus, įvairiausias dekoratyvines technikas, lipdys iš molio, margins audinius, išmėgins rankinį audimą, darys pynikus, pieš. Salėje žais liaudies žaidimus, dainuos

Sausio-balandžio mėn.

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Darželio bendruomenė ir vaikai kurs įvairia technika dailės darbelius: tautinių juostų ornamentus,  nupieštus kreidelėmis, tapytus guašu, akvarele, veltus iš vilnos, iš molio. Finalinis renginys – folklorinio ansamblio „Patrimpas“ šventinis koncertas „Tau mūs tėviškėle – mūs mažų daina“, skirtas Lietuvos 100-mečiui

Sausio-balandžio mėn.

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

V. PROJEKTO SKLAIDA IR APDOVANOJIMAI

 1. Projekto dalyviai įvykdytas veiklas aprašys, užfiksuos nuotraukose, video įrašuose ir surinktą medžiagą iki balandžio 30 d. el. paštu onutepucinskiene@gmail.com atsiųs organizatoriams.

 2. Projekto veiklos rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje http://pagrandukasklp.lt, informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, kitoje spaudoje, nuotraukos bus talpinamos socialiniame tinklalapyje www.facebook.com, bus parengtas projekto aplankas. Projekto dalyvius apdovanosime padėkos raštais.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

 3. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti projekto nuostatus, organizavimo eigą, naudoti gautą projektinę medžiagą savo nuožiūra.

   

  _________________________________________________________

 

 

 

 

 

Susisiekite su mumis