Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“

Biudžetinė įstaiga,  Žardininkų g. 10,  LT- 94235  Klaipėda, tel. (8 46) 346117, el. p. info@pagrandukasklp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190435462
AB Šiaulių bankas a. s. LT07 7180 5000 0114 2988

A- A A+

     Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
     Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti pažangaus ugdymo kontekste, pripažįstanti ugdytinio asmenybę, žadinanti jo kūrybines galias, skatinanti saviraišką, formuojanti žmogiškąsias vertybes ir tautinę savimonę. Ugdanti sutrikusios klausos vaikus, suteikiant  lygias galimybes būti pripažintiems, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti, pritaikyti savo gebėjimus bei integruotis visuomenėje. Užtikrinanti aukštą mokytojų profesinę kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę.
   
VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

Klaipėdos lopšelio-darželio "Pagrandukas" ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-33)

ikimok pasiek. apras

ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779)

PUBP           PUBPpriedas

Surdopedagogo pagalbos teikimo integruotai ugdant sutrikusios klausos vaikus programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. Nr. V6-1)

VYKDOMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius-kūrybinius poreikius, siekti gilesnio dailės pažinimo, susipažįstant ir praktiškai prisiliečiant prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, piešimo, lipdymo. Programos uždaviniai:

ikimokyklinis amžius:

- sudaryti sąlygas eksperimentams su įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis;        

- skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

- išmokyti nuosekliai atlikti technologinius procesus, kad vaikai įgytų gebėjimų, padedančių atsirinkti darbo priemones, medžiagas, įsivertinti rezultatus;

-  skatinti supažindinti kitus su savo darbu.

Dailės veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo vaidybos gebėjimų ugdymo programa

Programos tikslas – padėti vaikui įgyti vaidybos žinių ir įgūdžių, kuriais remdamasis vaikas saviraiškai suteiktų formą ir prasmę.

Programos uždaviniai:

 ikimokyklinis amžius:

- padėti suprasti žaidimo, pasakos, eilėraščio siužetą ir jį improvizuoti, išgyventi kūrybos džiaugsmą;        

- skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą kūrybiniu procesu.

priešmokyklinis amžius:

- supažindinti vaikus su tautos kultūros tradicijomis, teatro rūšimis, ugdyti kūrybos gebėjimus;

- plėsti vaiko teatrinės komunikacijos patirtį, ugdyti jo atsakomybę ir pagarbą žiūrovams;

- ugdyti gebėjimą reflektuoti savo kūrybą.

Vaidybinė veikla vykdoma pogrupiais (iki 10 vaikų). Pogrupiai sudaromi, atsižvelgus į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius.


Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

Programos tikslas - formuoti vaikų motyvaciją augti fiziškai aktyviam, stipriam ir sveikam.

Programos uždaviniai:

 ikimokyklinis amžius:

- sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, patirti džiaugsmą;

- padėti vaikui pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes;

- fizinį aktyvumą natūraliai sieti su protiniu ir dvasiniu ugdymu.     

priešmokyklinis amžius:

- skatinti vaikus prisiimti dalį atsakomybės už savo ir kito saugumą;

- supažindinti su netradicinio fizinio aktyvumo: ikimokyklinės jogos, aerobikos ir kt., pradmenimis;

- puoselėti olimpines sporto vertybes.

Fizinė veikla planuojama pagal vaikų amžiaus grupes, sveikatos būklę ir išgales; užsiėmimai vyksta pogrupiais iki 10 vaikų.


DALYVAUJAMA  TARPTAUTINĖJE  PROGRAMOJE  „ZIPIO DRAUGAI“

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tarptautinę programą „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendina VšĮ „Vaiko labui“, ji yra pasirašiusi sutartį su Partnership for Children.
Lietuvoje ši programa vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Nuo programos Lietuvoje įgyvendinimo pradžios lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai aktyviai įsijungė į šios programos vykdymą. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Dalyvių nuomone, programa žymiai pagerino vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumažino elgesio problemas.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

DALYVAUJAMA TARPTAUTINĖJE PROGRAMOJE "SKAITANTYS DARŽELIAI"

Iniciatyva VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS (sutr. – VLSV) įgyvendina dvi pagrindines edukacines programas – Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos. Tai ilgalaikės programos, kurios propaguoja skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant. Vadovaujamasi nuostata, jog niekas negimsta skaitytojas – jį reikia ugdyti kasdien nuo pat vaikystės. Kita vertus, vaikai mokosi mėgdžiodami suaugusiuosius, tad rodydami skaitymo pavyzdį, suaugę tinkamai ugdys būsimą skaitytoją ir visavertį jauną žmogų. Palaikydami skaitymą namuose, darželiai ir mokyklos turi sudaryti sąlygas, kad vaikams būtų skaitoma kiekvieną dieną. Skaitymas balsu vaikams ugdymo įstaigoje ženkliai prisideda prie jos šviečiamosios misijos!

Programų esmė kasdienio skaitymo balsu metodo taikymas mokyklose ir darželiuose bent 20 minučių per dieną, siekiant ugdyti protingus ir emociškai sveikus vaikus. Kasdienis skaitymas mokiniams / darželinukams – pigiausias būdas kelti edukacijos, kultūros, socialinių įgūdžių lygį ugdymo įstaigoje. Kas dieną garsiai skaitydami vaikui, auginame žmogų, turintį plačių žinių ir vaizduotę, gebantį mąstyti ir skirti gėrį nuo blogio.

DALYVAUJAMA  PARAMOS PROGRAMOSE
Pienas vaikams
Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

ĮSTAIGOJE VYKDOMI

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Projektai                   

Augu su knyga (ilgalaikis)
Būsiu mokiniu (ilgalaikis)
Klaipėda - neužšąlantis uostas
Būsimasis priešmokyklinukas
Sliekas
Smagiausi žiemos momentai (ankstyvasis amžius)
Ugdomės(e) bendradarbiaudami (kartu su Litorinos mokykla) ir kt.

Teminės savaitės

Būsiu švarus, būsiu sveikas
Stok, moliūge, į ratelį
Žalių daigelių karuselė
Keliaukime į Sveikatos šalį
Savaitė BE PATYČIŲ
Pagrandukas ir knyga
Teatro savaitė

Pirminės prvencijos priemonės

Rytinės mankštos
Sveikatos saugojimo paskaitos grupėse
Būk matomas ir saugus kelyje (akcija)
Tolerancijos dienos paminėjimas
Vaikų fizinio pajėgumo tyrimas
Sportiniai renginiai

                                                   

Susisiekite su mumis

Sklandžiam svetainės veikimui ir Jūsų naršymo patirties gerinimui naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu